Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zangvereniging “Eendracht” Rimburg verwerkt van haar leden en begunstigers.
Indien je lid wordt van Zangvereniging “Eendracht” Rimburg, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Zangvereniging “Eendracht” Rimburg verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Zangvereniging “Eendracht” Rimburg, p/a Kerkstraat 20b, 6374 HK Landgraaf.
De functionaris die belast is met het beheer van de persoonsgegevens is bereikbaar via ger.wassen@ziggo.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Zangvereniging “Eendracht” Rimburg en voor welk doel? 2.1. In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam, adresgegevens, geboortedatum, ingangsdatum lidmaatschap, telefoonnummer(s), e-mailadres en bankrekeningnummer.
Zangvereniging “Eendracht” Rimburg verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over zaken die betrekking hebben op het lidmaatschap van Zangvereniging “Eendracht” Rimburg.
b. je geboortedatum, en datum van aanvang lidmaatschap worden gebruikt voor het bijhouden en aandacht schenken aan bijzondere verjaardagen en jubilea.
c. je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor de registratie van betalingen van het lidmaatschapsgeld en/of voor het afwikkelen van declaraties.
2.2. Van begunstigers van Zangvereniging “Eendracht” Rimburg worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam, adresgegevens en gedoneerd bedrag.
Zangvereniging “Eendracht” Rimburg verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor het volgende doel: naam, adres en gedoneerd bedrag worden gebruikt voor registratie van de donatie.

3. Bewaartermijnen
3.1. Van leden verwerkt en bewaart Zangvereniging “Eendracht” Rimburg de persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
3.2. Van een begunstiger verwerkt en bewaart Zangvereniging “Eendracht” Rimburg de persoonsgegevens zolang de begunstiger zich niet als zodanig bedankt. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Zangvereniging “Eendracht” Rimburg passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1. Bij het bestuurslid, belast met de ledenadministratie, kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, kun je eveneens contact opnemen met de functionaris voor de ledenadministratie.
5.3. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat van Zangvereniging “Eendracht” Rimburg.

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Landgraaf, 25 mei 2018