Wie zijn wij?

Zangvereniging Eendracht is een gemend zangkoor dat bestaat uit ruim 20 (actieve) leden, statutair gevestigd in Rimburg (gemeente Landgraaf). Het koor is opgericht in 1877 en is daarmee één van de oudste verenigingen in Landgraaf. Zowel op kerkelijk als op wereldlijk gebied is het koor actief en zij heeft in haar lange historie reeds vele hoogstaande muzikale prestaties verricht.
De statuten van Zangvereniging Eendracht Rimburg (d.d. 15 april 1985) vermelden o.a.:

Artikel 1. NAAM EN ZETEL---------------------------------------------------
   De vereniging draagt de naam "ZANGVERENIGING EENDRACHT" en werd --------
   opgericht op drie februari achttienhonderd zeven en zeventig als -------
   mannenkoor en in negentienhonderd zes en zestig gewijzigd in gemengd ---
   koor. Zij heeft haar zetel in de Gemeente Landgraaf (Kern Rimburg).-----

Artikel 2. DOEL------------------------------------------------------------
   1. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de
      zangkunst, het meewerken aan de culturele muzikale vorming van haar -
      leden, alsmede de bevordering van het culturele leven in de ---------
      gemeenschap.---------------------------------------------------------
   2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:----------------------
      a. het houden van repetities;----------------------------------------
      b. het deelnemen aan en het organiseren van zang- en muziek- --------
         uitvoeringen, zowel op kerkelijk als op wereldlijk gebied;--------
      c. alle andere wettige middelen, die het bereiken van dit doel ------
         bevorderen.-------------------------------------------------------

Artikel 5. LEDEN EN LIDMAATSCHAP-------------------------------------------
   1. De vereniging kent actieve leden, non-actieve leden en ereleden.-----
      Voorts kent de vereniging donateurs.---------------------------------
   2. Actieve leden zijn zij die actief de zangkunst beoefenen tijdens ----
      repetities en zanguitvoeringen.--------------------------------------
   3. Non-actieve leden zijn zij die zich anderszins voor de vereniging ---
      verdienstelijk maken.------------------------------------------------
   4. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de -
      vereniging door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd op -----
      voordracht van het bestuur.------------------------------------------
   5. Donateurs zijn degenen die de vereniging steunen met een financiële -
      bijdrage.------------------------------------------------------------


Secretariaat:  Palenbergerweg 13, 6374 LS Landgraaf
Aangesloten bij:  Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB)
Bankrelatie:  Rabobank Parkstad, rekeningnummer NL15 RABO 0171 7144 23
Ingeschreven bij:  Kamer van Koophandel, nummer 40188561