Aktiviteiten in 2021

maandag 27 september: Ledenbijeenkomst in het verenigingslokaal
In deze bijeenkomst wordt de toekomst van Zangvereniniging Eendracht besproken. De bijeenkomst begint om 19:30 uur.

maandag 4 oktober: Zangvereniging Eendracht zingt weer
De leden van Zangvereniging Eendracht Rimburg hebben op maandag 4 oktober jl. onder leiding van dirigent Jan Zaad de repetities hervat.
Tijdens het goed bezochte ledenoverleg van 27 september heeft een overgrote meerderheid van de leden te kennen gegeven de kooractiviteiten zo snel mogelijk te willen hervatten. Hetgeen, met in achtneming van de huidige voorschriften en regelgeving in het kader van de bestrijding van het coronavirus, op dit moment gelukkig ook weer mogelijk is. De behoefte en de zin om na lange tijd eindelijk weer in koorverband te kunnen en mogen zingen werd door de meeste leden als belangrijkste reden genoemd.
Ofschoon een aantal leden - waaronder ook enkele bestuursleden - besloten hebben om na de gedwongen coronastop hun lidmaatschap te beëindigen is dat voor bestuur, dirigent en leden geen belemmering geweest om een snelle doorstart van het koor mogelijk te maken. De bestuurstaken worden op dit moment vervuld door Herman Hanssen (voorzitter a.i.), Kees Schurer (secretaris a.i.) en Michiel Heunen (penningmeester a.i.). Met enkele kandidaat-bestuursleden zal nog nader overleg plaatsvinden waarna de officiële bestuursverkiezing en benoeming van de voorzitter tijdens een ledenvergadering aan de orde zullen komen.
Mensen die geïnteresseerd zijn om eventueel lid te worden van zangvereniging Eendracht zijn van harte welkom eens te komen "proeven van de sfeer" tijdens de wekelijkse repetities op maandag van 19.30 tot 21.30 uur in de zaal van Gemeenschapshuis D'r Eck te Rimburg of neem contact op met één van de bestuursleden.

vrijdag 3 december: Schrappen kerst avondmis
Het bisdom heeft alle missen op Kerstavond na 17:00 uur geschrapt. Hierdoor komt ook de avond kerstmis in Rimburg van 17:00 uur in de parochiekerk van Rimburg te vervallen.

zaterdag 11 december: Wijziging bestuur
Binnen het bestuur heeft een wisseling plaatsgevonden: het secretariaat is overgenomen door Leni Doel. Zij is bereikbaar via secretariaat@zangvereniging-eendracht.nl.